Ny svensk innovation

Energimyndigheten och BeBo har efter ett års mätstudier kommit fram till att med Clean-Air24 FTX installerat kan du spara upp till 30% av uppvärmningskostnaden.

Resultat från BeBos rapport

Resultat visar på en värmebesparing runt 40 kWh/m2, år respektive 30 kWh/m2,år för utvärderingsbyggnaderna. Resultatet bygger delvis på interpolerade data då mätningar för januari och februari pågår. Sett till byggnadernas energiprestanda motsvarar detta en energibesparing för uppvärmning på ca 30% jämfört referensfallet med samma ventilationsflöden.

Det upplevda inneklimatet och komforten har erhållit betydande förbättringar jämfört med utgångsläget som var dåligt med bl.a. fukt och luktproblem. Fastighetsägarna av båda utvärderingsbyggnaderna är mycket nöjda med utfallet.

Ett stort allmänintresse och efterfrågan av enkla energieffektiva lösningar för befintliga byggnader är bakgrund till utvärderingen. Den övergripande slutsatsen i denna studie är att den påvisade energibesparingen för uppvärmning tillsammans med de komforthöjande egenskaperna, väl svarar mot det efterfrågade behovet.

Här kan du läsa rapporten i helhet

Värmer på vintern

Clean-Air24 FTX innebär installation av värmeväxlare ”Eco-Air” som återvinner värmen i frånluften och återför den som förvärmd ren tilluft till bostaden. Tilluften tas från tak och värmeväxlas inne i befintligt kanalsystem varför det tar minimalt installationsutrymme. Värmeväxlingen regleras helt automatiskt, inga komplicerade styrsystem eller sensorer som behöver service eller kan gå sönder. Ju kallare ute desto mer återvinner Clean Air. Vid tex -10 grader utetemperatur blir tilluftstemperaturen i genomsnitt mellan +17 till +20 grader vilket höjer tilluftens temperatur med ca 30 grader. Detta enbart genom återvinning av energin i frånluften som annars går till spillo (till kråkorna på taket).

Bo på landet i stan

Clean-Air24 FTX förser lägenheten med betydligt renare luft som tas in från taket, istället för luft från gatan som innehåller partiklar från avgaser, dubbdäck, fordonens bromsar etc. Dessutom minskar kallras, smuts och ljud från fönsterventiler. Vidare kan en köksfläkt kopplas direkt till systemet som evakuerar matoset mer effektivt än tillexempel en kolfilterfläkt.

Tilluften kan om så önskas även filtreras med F7 filter mot pollen mm. Serviceavtal på filterbyte kan tecknas.

Svalare på sommaren

Clean-Air24 FTX systemet utnyttjar trögheten i murstock och stomme i fastigheten till att utjämna temperaturen i lägenheterna. När det är varmare ute än inne kommer en svalare temperatur att tillföras lägenheten jämfört uteluften från ­fönsterventiler i fasaden.

 

Clean-Air24 FTX installerat
på Kungliga Slottet VT-18