Skorstensrenovering – de vanligaste metoderna för kanaltätning

När en gammal otät skorsten ska tätas kan man antingen gjuta ett foder på insidan av skorstenskanalen eller dra någon typ av slang eller rör inuti skorstenskanalen. Oavsett vilken metod du väljer bör du alltid kontrollera entreprenörens erfarenheter och referenser. Kanalrenoveringar som går snett kan bli mycket kostsamma.

Skorstensrenovering med kanalgjutning

Kanalgjutning innebär att ett foder gjuts på insidan av den befintliga skorstenskanalen för att göra den tät och stabilisera söndervittrade och skadade delar. Kanalgjutning är en skonsam metod som återställer skorstenskanalens funktion utan att förändra eller förstöra.

Gjutningen görs med lågt tryck och vid behov används motformar i angränsande kanaler så att inte sköra skiljeväggar riskerar att kollapsa. Resultatet är ett slätt och tätt foder som ger goda förutsättningar för bra ventilation.

Ofta kan kanalgjutning utföras utan någon håltagning som stökar ner och medför kostnader för återställning av ytskikt och tätskikt i badrum eller toaletter. Istället lodas lågtrycksformen ned genom kanalen från taket innan den får expandera och gjutningen påbörjas.

Fördelar med kanalgjutning (glidgjutning)

 • Kanalgjutning går att utföra på alla skorstenskanaler, även om det finns krökar eller om kanalen ändrar form eller storlek längs vägen.
 • Kanalgjutning ger ett slätt foder och en bibehållen kanalarea, vilket ger bra förutsättningar för ett bra luftflöde.
 • Kanalgjutning stabiliserar fastighetens ventilationskanaler och förhindrar att skiljeväggar eller krontegel ramlar ned och orsakar stopp i kanalerna.
 • Ofta kan hela arbetet utföras utan att några hål behöver göras i väggar eller tak.
 • Spillvärme från frånluften lagras naturligt i skorstensstocken och avges tillbaka till huset. Kanalerna får också ett visst skydd mot frysskador.
 • Kanalgjutning ger inga problem med fukt eller kondens.

Kanalgjutning (glidgjutning) är den metod vi på Skorstensbolaget rekommenderar i första hand.

Effektiv och säker kanalrenovering

SafeSeal är vår metod för effektiv och skonsam kanalrenovering, utan håltagning som smutsar ner, stör och medför extra kostnader för återställning av ytskikt. SafeSeal bygger på 40 års erfarenhet av arbete med skorstenar och kanalrenovering.

Vi lämnar 25 års garanti på SafeSeal-renoveringar

Skorstensrenovering med stålrör (rostfri slang)

Att dra ett rör för att få en tät ventilations-eller rökkanal innebär egentligen ingen kanalrenovering, utan röret dras från källan (köksfläkt, öppen spis etc.) genom kanalen och upp till skorstenskronan.

Röret är ofta av rostfritt stål och tillverkat i sektioner som gör det böjligt. Nedtill muras det fast i skorstenskanalen strax ovanför källans anslutning. Upptill sätts ett toppfoder som håller uppe röret och täcker glappet mot den murade kanalväggen. För att få röret på plats krävs att du gör hål i skorstensstocken.

 

 • Tätning med hjälp av stålrör medför ingen renovering eller förstärkning av den murade kanalen och skorstenskronan. Du kan behöva komplettera med ommurning eller annan förstärkning för att undvika att söndervittrat bruk och tegel faller ned i kanalerna, på gården eller gatan.
 • Ibland uppstår kondens i röret på grund av att luften i utrymmet mellan rör och murstocken är kallare än frånluften. Det kan ge problem med fukt och utfällningar. Isolerade, dubbelväggiga rör avhjälper problemet i viss mån, men på bekostnad av kanalstorleken.
 • Röret ger en smalare kanal, vilket påverkar luftflödet negativt. Den räfflade insidan orsakar luftvirvlar som även de motverkar ett effektivt luftflöde.
 • Om fastighetens kanaler ändrar riktning eller varierar i storlek kan det bli nödvändigt att gå ned i rördiameter för att få igenom röret på alla ställen. Det minskar luftflödet ytterligare.
 • Det finns risk att röret viker sig om det installeras i alltför skarpa vinklar. Det innebär markant sämre luftflöde.
 • Installation av stålrör i skorstenskanalen innebär alltid håltagning på ett eller flera ställen.

Särskilt om du vill elda i öppen spis eller kakelugn ska du vara uppmärksam på att luftflödet blir tillräckligt stort när stålröret väl är på plats. Skorstenskanalen kommer att besiktigas efter installationen och för låga luftflöden medför eldningsförbud.

När passar skorstensrenovering med stålrör?

Rostfria stålrörsinsatser passar bra på de ställen där man har oljeeldning eller för att skapa flera individuella kanaler i en stor centralkanal.

Vi på Skorstensbolaget har valt att inte arbeta med stålrör som tätningsmetod för skorstenskanaler i bostadshus.

Innan du anlitar en entreprenör bör du kontrollera följande

 1. Medför arbetena någon form av håltagning som medför störningar och kostnader för återställning eller kan arbetet utföras utan förstörande ingrepp?
 2. Har entreprenören utrustning för att besiktiga kanalerna med infraröd kamera innan arbetet påbörjas?
 3. Vilka garantier finns för att luftflödet efter installation är tillräckligt för att ge god ventilation och möjlighet att elda i spis eller kakelugn?
 4. Vilka garantier finns för att verktyg eller rör inte fastnar i skorstenskanalen och orsakar oförutsedda olägenheter och merkostnader?
 5. Erbjuder entreprenören metoder som förhindrar att skiljeväggar skadas eller kollapsar?
 6. Har entreprenören utrustning som kan anpassas när kanalen ändrar riktning eller storlek?
 7. Hur kontrolleras kanalen efter tätning? Bäst är om varje kanal provtrycks innan man påbörjar arbeten med intilliggande kanaler.

Särskilt om din fastighet är lite äldre och har långa kanaler som inte är helt raka eller förgrenar sig bör du vara uppmärksam på entreprenörens utrustning, erfarenhet och referenser. För att täta lite svårare, sköra skorstenskanaler i 100 år gamla lägenhetshus krävs annan utrustning och kunskap än om man jobbar med korta, raka villaskorstenar.

Har skorstensrenoveringen redan gått snett?

Det förekommer ibland att verktyg fastnar i skorstenskanalen, särskilt om entreprenören inte är van vid att jobba med äldre flerbostadshus. Om du fått problem med en kanalrenovering och behöver hjälp att utvärdera situationen är du välkommen att kontakta oss. Behövs det kan vi även hjälpa dig åtgärda de problem som uppstått.

Vi hjälper regelbundet bostadsrättsföreningar och fastighetsägare ordna upp situationer där verktyg fastnat i skorstenskanalerna eller där stopp uppstått av andra orsaker.

Skorstensrenovering med kompositrör

Kompositrör för skorstenstätning består av en glasfiberarmerad plastblandning som är vätske- och gastät. Innan installation är den mjuk som en slang. När den dragits genom kanalen expanderas den med tryckluft för att sedan fixeras i sin nya form med hjälp av vattenånga. För att få slangen på plats krävs att du tar hål i skorstensstocken. Kompositrören ger en större kanalarea än stålrör, men mindre än den du får med kanalgjutning.

 

 • I skorstenskanaler som smalnar av eller har krökar måste ett smalare rör användas, vilket ger ett försämrat luftflöde och sämre förutsättningar för god ventilation eller eldning i öppen spis.
 • Det finns risk att röret veckar sig i lite skarpare krökar och att den därför inte kan expandera som tänkt. Resultatet blir en flaskhals som hindrar ett bra luftflöde.
 • Vill man av någon anledning ta bort kompositröret efter att den härdat är det mycket svårt. Lokala stopp och flaskhalsar åtgärdas med håltagning och kapning med vinkelslip eller liknande.
 • Vid fixeringen av röret används vattenånga. Returvattnet från röret måste samlas upp i ett kärl som ska tömmas innan det är fyllt. Se till att golv och inredning är ordentligt skyddade under installationen. Flytta gärna det som är fuktkänsligt till ett annat rum.
 • Röret blir hårt när den fått härda men fäster inte mot murstocken. Den hindrar att löst bruk och tegel faller in i kanalen, men stabiliserar inte skorstensstocken på något annat sätt.
 • Röret är värmeisolerande, vilket innebär att spillvärme från frånluften inte kan lagras i skorstensstocken som annars ger en passiv värmeåtervinning till huset.
 • Kompositrör passar bäst för byggnader med en enda stor central skorstenskanal som alla lägenheter delar på.
 • Installation av kompostitrör innebär alltid håltagning på ett eller flera ställen.

När passar kompositrör för skorstensrenovering?

Kompositrör fungerar bra när man har gaseldning, eldar med pellets eller till restaurangkök där ventilationskanalen behöver vara spolningsbar. Det är också vanligt som metod när man konverterar sopnedkast till ventilationskanaler med FTX-ventilation i lägenhetshus i till exempel miljonprogrammet.

Vi på Skorstensbolaget har utrustning för att installera kompositkanaler med en diameter från 70 mm till 1000 mm.

Vill du veta mer eller få en offert?

Det kostar inget ställa en fråga eller be om en offert! Skicka oss ett meddelande med dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.

Relaterade tjänster och produkter

Täta kanaler för trivsel och säkerhet

Undvik spridning av matos, rök och brandrisk via läckande kanaler. SafeSeal möjliggör ventilations- och skorstensrenovering utan smutsig håltagning i bostadsutrymmen. Arbetet utförs från skorstenstoppen, vilket minimerar störningar inne i lägenheterna.

Säkra skorstenar, tryggt och enkelt

SafeSeal förstärkningsgjutning räddar skorstenar som under lång tid varit utsatta för påfresningar av väder, vind, fukt och frostsprängningar. Förstärkning är ett mer ekonomiskt alternativ än ommurning av hela skorstenen.

Steg 2: Installation av Kök24 för aktiv ventilation i kök

När kanalerna är täta och hela efter SafeSeal-renoveringen kan vi bygga om och direktkoppla kolfilterfläktar så matoset aktivt ventileras ut ur köket. Här ingår också vår patenterade X-24 ventil som tillgodoser OVK-kravet på grundventilation i kök.

Vad du uppnår med steg 2:

 • Ingen spridning av matos i kök och övriga bostadsrum.
 • Bättre luft, ingen matosdoft som sätter sig i klädda möbler, gardiner och kläder eller lämnar en fet hinna på väggar och tak.