Design och konstruktion

En skorstens design och konstruktion är baserad på olika riktlinjer och krav. Nedan listar vi gällande regler:

Skorstenen ska vara byggd så att den inte ger upphov till antändning av närliggande byggnadsdelar.

Skorstenen ska ha en täthet som bibehålls vid skiftande temperatur.

I och med att låg temperatur orsakar kondens, sotavsättning eller i värsta fall brand, ska skorstenen vara konstruerad så att rökgaserna så långt det är möjligt bibehåller sin temperatur.

Skorstenen ska tåla de påfrestningar som kan uppstå vid eventuell soteld, då temperaturen i vissa fall kan uppgå till 1000-1200 grader.

Kanaltätning

Kanaltätning genomförs för att eliminera läckage i skorstenens luft rökkanaler. Innan kanaltätning påbörjas filmas varje kanal för att kartlägga skador inför renoveringen. Om skiljeväggar fattas kan vi med hjälp av kamera och motformsteknik gjuta skiljeväggar långt ner i skorstenen utan att behöva genomföra håltagning i väggarna.

Vi kan även plocka upp tegel som ramlat ner och avlägsna andra eventuella hinder med hjälp av skorstenskamera och diverse specialverktyg. Detta arbete genomförs uppifrån taket, vilket medför att vi kan undvika ingrepp från bostadsutrymmen.